Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

“Скиллайн Бизнес Сълюшънс“ ООД, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка и имплементиране на Обособена позиция 1: Софтуер за превенция на онкологични заболявания и Обособена позиция 2: Сървър“.

“Скиллайн Бизнес Сълюшънс“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1251-C01, документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: „Доставка и имплементиране на Обособена позиция 1: Софтуер за превенция на онкологични заболявания и Обособена позиция 2: Сървър“.

 

Срок за подаване на оферти: 29.06.2016 г., 18:00часа