Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1059-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на оборудване и специализиран софтуер"

„СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1059-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Закупуване на оборудване и специализиран софтуер:

Обособена позиция 1: Сървър - 4 бр. и дисков масив (хранилище за данни) – 1 бр.,

Обособена позиция 2: Разработване и внедряване на Система за архивиране, предаване/приемане и обработка на медицински образи (Picture archiving and communication system – PACS) – 1 бр.,

Обособена позиция 3: 3-дименсиална мултимодална платформа за обработка на медицински образи – 1 бр.,

Обособена позиция 4: Разработване и внедряване на софтуер за бизнес анализ със специализация за медицината – 1 бр.“

 

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17.00 ч. на 16.06.2016 г.