Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Солар Вижън“ ООД, за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет:„Доставка, монтаж на технологично оборудване по обособени позиции“

„Солар Вижън“ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0646-C01, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет:„Доставка, монтаж на технологично оборудване по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Инсталация за термично разлагане и дестилация на химични вещества;

Обособена позиция 2: Хидравлична преса.

 

Определен е 21-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 12:00 ч. на 15.07.2016 г.