Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Стеалит“ ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за прилозини масла и газ”

„Стеалит“ ООД, бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1066-C01, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“, с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за прилозини масла и газ”  

 

Определен е 11 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 14.00 ч. на 04.07.2016 г.