Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Стеалит Трейд” ООД, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна модулна инсталация за обработка на полимерни материали за изработване на машинни детайли“.

„Стеалит Трейд” ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1067-C01, тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мобилна модулна инсталация за обработка на полимерни материали за изработване на машинни детайли“.  

 

Определен е 11 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 14.00 ч. на 04.07.2016 г.