Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Тераком" ООД, документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ с предмет: "Доставка на машини по две обособени позиции"

Тръжна документация за за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0893-C01, "Тераком" ООД, с предмет: 

„1.Обособена позиция 1: Доставка на:

Автоматична машина за монтаж на повърхностно монтирани /SMD/ електронни компоненти - 2 бр;

Пея за запояване на повърхностно монтирани /SMD/ електронни компоненти - 1 бр;

2.Обособена позиция 2: Доставка на :

Автоматичен принтер за спояваща паста – 1 бр;

Машина за автоматичен оптичен контрол на печатни платки - 1 бр;

Прототипна машина за печатни платки - 1 бр.”

Краен срок за събиране на оферти 16.06.2016 г.