Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Тръжна документация на бенефициент "Експрес Сервиз ООД" ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0968-C01

Тръжна документация на бенефициент "Експрес Сервиз ООД" ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0968-C01 за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за публикуване на 17.03.2016 г., с предмет "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Канален колоосен струг - 1бр."