Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

50 проектни предложения за почти 400 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 50 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  399 333.61 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ от 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 оценителни сесии по процедурата.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.