Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 997 проектни предложения, включени в първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са одобрени за финансиране 881 проекта.

След проявения висок интерес при кандидатстването по обявената процедура, Управляващият орган на ОПИК веднага стартира оценката на проектните предложения по реда на тяхното  постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1 000 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по първа оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-0001 до № BG16RFOP002-2.073-1000:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

 

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН и УО на ОПИК ще пристъпи към подписване на административните договори.

 

Съгласно условията за кандидатстване след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.

 

До момента са постъпили 26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058  лв.

В рамките на първа оценителна сесия са извършени следните служебни проверки:

и към други институции и ведомства.

 

До момента извършването на оценката по процедурата е в срок, при спазване на всички произтичащи от утвърдените Условия за кандидатстване по процедурата и установените в приложимата нормативна уредба процедури и правила. След приключване,в рамките на всяка отделна оценителна сесия,  Управляващият орган ще публикува списък на одобрените за финансиране кандидати на страницата на ОПИК и поетапно ще се пристъпи към изплащане на помоща.