Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ФМФИБ стартира първи инструмент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

ФМФИБ стартира първи инструмент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за ускоряване и начално финансиране, финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност2014-2020", разделена на 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция I с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I с размер на публичния финансов ресурс от 14 млн. евро"

Обособена позиция II с предмет „Изпълнение на Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II с размер на публичния финансов ресурс от 18.2 млн. евро"

Обособена позиция III с предмет „Изпълнение на Фонд за финансиране на начален етап с размер на публичния финансов ресурс от 19.1 млн. евро".

Финансовият инструмент се изпълнява в съответствие с приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.1 на Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), който е фокусиран върху подкрепата за насърчаване на предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия (съществуващи и новосъздадени) и върху подобряване нивото на оцеляване на малки и средни предприятия (МСП), включително чрез развитие на предприемачеството.

Фондът за ускоряване и начално финансиране е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се финансират предприятия, от момента на зараждане на тяхната концепция до постигане на финансова устойчивост. Той има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи и да стимулира предприемаческата активност, като фокуса не е върху определени индустрии или икономически сектори, а върху етапа на развитие на предприятието.

Целта на стартиращата процедура е да бъдат избрани фонд мениджъри и за трите фонда, формиращи инструмента, чрез състезателна процедура с договаряне по реда на Закона за обществени поръчки. Фондовете за ускоряване и финансиране на начален етап следва да бъдат допълнени с ресурс от независими частни инвеститори в размер на не по-малко от 10% от общия размер на публичния принос, предоставен от ФМФИБ, и минимум 30% за Фонда за финансиране на начален етап. Фондове ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез ко-инвестиране на ниво краен получател. Важните критерии при оценката на кандидатите са доказан опит в инвестирането в стартиращи предприятия, бизнес плана и способността за подбиране на успешни инвестиции, организационната структура и системите за контрол. Инвестиционният период е пет години, като общата продължителност и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.

Повече информация може да бъде намерена тук!