Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Искане за разяснения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

С цел да бъде в помощ на кандидатите и с оглед предвидената възможност за задаване на въпроси и искане на разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 (две) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, УО на ОПИК информира заинтересованите лица, че могат да направят това на е-мейл priemna@mi.government.bg до 10 август 2020 г. /включително/. Отговорите на разясненията ще бъдат публикувани в рубриката „Въпроси и отговори“ към документацията по процедурата, които може да намерите тук, както и в ИСУН 2020 в раздела на процедурата.