Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от Списък на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат официално поканени след средата на месец октомври за сключване на административни договори за предоставяне на БФП.

Одобрените кандидати ще получат официални покани по електронната поща, която са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение.

ВАЖНО! Съгласно чл.36, ал.2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 10 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Удължавания на 10-дневния срок са недопустими.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.

Допълнителни разяснения можете да получите на следните телефонни номера: 02/8075 390 и 02/9329 207.

Документите може да намерите на следния линк