Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъците на предложените за финансиране проектни предложения, че предстои да бъдат поканени за представяне на документи и сключване на административни договори за предоставяне на БФП.

ВАЖНО: С оглед осигуряване на спазването на срока по чл.37, ал.1 от ЗУСЕСИФ, поканите ще се изпращат поетапно, като първоначално ще бъдат поканени кандидатите, попадащи в сектор „Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства“. Втората група кандидати, които ще бъдат поканени са от секторите „Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства“.

Поканите ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили за кореспонденция в проектното си предложение.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.