Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Нови 831 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по десета оценителна сесия на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 987 проектни предложения, включени в десета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени за финансиране 831 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по десета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-9001 до № BG16RFOP002-2.073-10000:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от десета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 6 927 377.45  лева.

Допълнително са изплатени и средства в размер на 7 025 832.18 лева по сключените административни договори от осма оценителна сесия по процедурата. С тях общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 57 876 855,45 лева.