Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК.

Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски дейности от отворен тип, които биха могли да ускорят икономическото и социалното развитие на българските региони. Ще се финансира придобиването на дълготрайни материални активи (изследователско и изпитателно оборудване) и дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер и др.), трансфер и широко разпространение на знанията и резултатите от научните изследвания, проучвания и анализи, изграждане на капацитет на екипа за изследвания на РИЦ и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 638 лева (59 129 187 евро) европейско и национално финансиране, разпределени поравно между 6-те региона на ниво NUTS2 без област София-град. Тази конкурентна процедура ще подкрепи съвместни проекти, инициирани от най-малко три предприятия с висок иновационен потенциал в сътрудничество с изследователска организация, които ще доведат до създаването на капацитет за научни изследвания и иновации в съответствие с приоритетите на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“. По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях  по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ. Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 21.05.2019 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.