Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СТАРТИРА ИЗПРАЩАНЕТО НА УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДОВНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” уведомява всички кандидати, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, че стартира поетапно изпращане на уведомления за установени нередовности.

Уведомленията се изпращат през ИСУН 2020 и ще бъдат получени на електронния профил, през който е подадено съответното проектно предложение в системата ИСУН 2020. Изисканите документи/разяснения следва да бъдат представени в срок от 1 (ЕДНА) СЕДМИЦА от датата на получаване на уведомлението, като денят на получаването му не се брои. За дата на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му чрез ИСУН. Крайната дата, до която изисканите документи/разяснения по подаденото проектно предложение следва да бъдат получени, ще бъде посочена в ИСУН 2020 - в основно меню „Проектни предложения“, раздел „Въпроси от комисията“, поле „Срок за отговор“.