Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК кани НАП да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от НАП.

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Националната агенция за приходите да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е осигуряване на бърз и ефективен механизъм за подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, въведени в страната, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите. Процедурата е насочена към НАП с цел създаване на възможност Агенцията да структурира по бърз и ефективен начин мярка за подкрепа на предприятията, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  156 000 000 лева.     

Допустими и задължителни за изпълнение по настоящата процедура са следните видове дейности:  

1) Изготвяне на пакет документи за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) за предоставяне на подкрепа за крайните ползватели на помощта - МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки;

 

2) Набиране и оценка на заявления за подкрепа от микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки съгласно издадени заповеди на министъра на здравеопазването.    

3) Предоставяне на подкрепа под формата на оборотен капитал на одобрените микро, малки и средни предприятия, които са преустановили или ограничили дейността си в резултат от издадените заповеди на министъра на здравеопазването, свързани с въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната.

4) Извършване на проверки при необходимост и по преценка на НАП върху предоставената подкрепа на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки.

5) Извършване на външен одит на проекта на конкретния бенефициент. 

6) Информация и комуникация на дейностите по проекта.

Финансирането, предоставяно на НАП по настоящата процедура, не представлява държавна помощ.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 15.01.2021 г.