Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Девето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“,  гр. София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК, ОПИМСП и изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. Представен беше и напредъка в изпълнението на Годишния план за действие за 2019 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и Годишния план за действие за 2020 г. Членовете на КН бяха запознати и с напредъка в процеса по подготовка на новия програмен период 2021-2027 г., както и с резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г. и бе одобрена ИГРП за 2020 г. Комитетът обсъди и одобри методологията и критериите за подбор на операции по процедури „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ и „Техническа помощ за осъществяване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междустистемната газова връзка България – Сърбия“. Членовете на КН подкрепиха предложението да бъде извършена промяна в Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия“ и в Методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“. На заседанието беше представен и проект на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Дигитализация на МСП“.

Протокол от Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП

Напредък в изпълнението на ОПИК

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качеството

Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България-Сърбия

Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г.

ИГРП на ОПИК за 2020 г.

Дигитализация на малките и средни предприятия

Финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

Отчет на изпълнението на Годишен план за действие (ГПД) за 2019 г. в изпълнение на НКС 2014-2020 г. и ГПД за 2020 г.

Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

Напредък в изпълнението на ОПИМСП 2014-2020

Напредък в процеса на подготовка на новия програмен период 2021-2027 г.