Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Дванадесето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

Дванадесето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

 

ПРОВЕДЕ СЕ ДВАНАДЕСЕТОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

 

На 05 октомври 2022 г., посредством видео-конферентна връзка през системата ZOOM, се проведе Дванадесето официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Надя Христова, заместник-министър на иновациите и растежа, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК и председател на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. Обръщение към присъстващите при откриване на заседанието направи г-жа Агнес Монфре, представител на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието се взеха решения във връзка с изменението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, изменение на методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-4.003 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ и изменение на методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“.

На членовете на Комитета беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК (вкл. изпълнението на Плана за оценка, подхода ВОМР и осигурената публичност и прозрачност на програмите), изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК и бяха запознати с резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити.

Протокол от Дванадесето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

  1. Напредък в изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
  2. Напредък в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020.