Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Наръчник на УО на ПКИП 2021-2027

Наръчник на Управляващия орган на ПКИП 2021-2027

Политиката за борба с измамите на УО


Със Заповед № РД-02-16-255/15.11.2022 на  Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК, се утвърждава: Наръчник по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, (Вариант 1) Глава 10 „Администриране и докладване на нередности“.