Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“

През месец май 2018 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Министерство на енергетиката по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

По процедурата е сключен 1 административен договор с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 11 734 980.00 лева / 6 000 000.00 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

 


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерството на енергетиката (МЕ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“, Инвестиционен приоритет 4.1. „Подобряване на енергийната ефективност и сигурността на доставките чрез разработване на интелигентни системи за пренос на енергия“.

Основната цел на процедурата е да се осигурят необходимите условия за успешното осъществяване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемната газова връзка България – Сърбия, като по този начин се гарантира сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за страната и за страните от Югоизточна Европа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  11 734 980 лева. 

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Консултантски услуги за изготвяне на проучвания и анализи, вкл. анализ „разходи-ползи“. 

2).  Консултантски услуги за разработване на модел за управление и поддържане на газовата инфраструктура и избор на оператор при спазване на изискванията в областта на държавните помощи и приложимото секторно законодателство в областта на преноса на газ.

3).  Извършване/завършване на теренни археологически проучвания.  

4). Осигуряване на достъп за археологическите проучвания, оценка на щетите и изплащане на обезщетения на собственици/арендатори на имоти, попадащи в сервитута на трасето на газопровода.

5).  Извършване, съгласуване и одобрение на промени в Подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) и Техническия проект, в случай на необходимост в резултат от археологическите проучвания.

6).  Актуализиране на Регистъра на собствениците на имоти по трасето на газопровода.

7).  Изработване, съгласуване и одобрение на инвестиционен проект – фаза Работен проект.

8). Придобиване на вещни права - собственост, сервитути, право на преминаване и на други права върху чужди имоти, изискващи се за изпълнение на проекта.

9). Издаване/набавяне на разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, необходими за издаването на разрешението за строеж, вкл. оценка на съответствието с основните изисквания към строежите.

10). Дейности, свързани с организация и управление на проекта.  

 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 20.03.2018 г.