Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Единадесето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

Единадесето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

 

ПРОВЕДЕ СЕ ЕДИНАДЕСЕТОТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

 

На 06 декември 2021 г., посредством видео-конферентна връзка през системата Webex, се проведе Единадесето официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Ивелина Пенева, заместник-министър на икономиката, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК и председател на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. Обръщение към присъстващите при откриване на заседанието направи г-н Аурелио Сесилио, представител на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието на Комитета за наблюдение се взеха решения във връзка с изменението на  методологиите и критериите за подбор на операции по процедури чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ и BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”. И в двата случая се касае за изменение в раздел „Продължителност на проектите“ като увеличението на срока е съответно с 6 и 12 месеца.

Пред членовете на Комитета беше представен напредъка по изпълнението на ОПИК – като цяло и по отделните приоритетни оси, както и добри практики от реализирани проекти. Присъстващите на заседанието бяха запознати и с приноса на програмата към зелената икономика, изпълнението на мерките от Националната приоритетна рамка за действие по програма НАТУРА 2000, с изпълнението на Плана за оценка и на подхода ВОМР, с информация относно констатирани нередности при изпълнение на договори и предприетите мерки, резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити. Беше представена и информация за осигурената публичност и прозрачност на програмите.

Г-н Мартин Гиков, изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД запозна участниците в работата на Комитета с напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Г-н Христо Стоянов, Мениджър Мандат в Европейски инвестиционен фонд представи информация за изпълнението на ОПИМСП 2014 – 2020.

В рамките на точка „Разни“, Управляващия орган на ОПИК представи информация (първоначална концепция) относно мярка за подкрепа със средства по REACT-EU за 2022 г., насочени към ОПИК (Решение на МС за изменение и допълнение на Решение № 573 на Министерския съвет от 2020 г.).

Протокол от Единадесето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

  1. Напредък в изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
  2. Напредък в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020;
  3. Информация за изпълнението на Оперативна програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020;
  4. Информация (първоначална концепция) относно мярка за подкрепа със средства по REACT-EU за 2022 г., насочени към ОПИК (Решение на МС за изменение и допълнение на Решение № 573 на Министерския съвет от 2020 г.).