Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Писмени процедури на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г.

24.04.2024 г.

Трета писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на КН на ПКИП от 24 април 2024 г.

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на ПКИП 2021-2027 

Протокол от писмената процедура

 

18.09.2023 г.

Втора писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на КН на ПКИП  от  21 август 2023 г.

Изменена Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОПИК 2014-2020

Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)”, ОПИК 2014-2020

Индикативна годишна работна програма по ОПИК 2014-2020 за 2023 г., ОПИК 2014-2020

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез подбор на проекти BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“, ПКИП 2021-2027

План за извършване на оценка на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, ПКИП 2021-2027

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура

 


Първа писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на КН на ПКИП от 30 юни 2023 г.

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”, ОПИК 2014-2020

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, ОПИК 2014-2020

Протокол от писмената процедура

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 16.11.2022 г.

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

Методология и критерии за подбор на операции „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода 2021-2027 г.“

Протокол от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 06.06.2022 г.

Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на ОПИК 2014-2020

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2022 г. на ОПИК 2014-2020

Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма“  

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП2014-2020 от 18.05.2022 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2021 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПИМСП 2014-2020 за 2021 г.

Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2021 г.

Протокол от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 30.03.2022 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Протокол от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 21.03.2022 г.

Изменена ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 08. 07. 2021 г.

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА „Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 15.06.2021 г.

Изменена ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Изменена Методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на БФП чрез конкурентен подбор BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по финансов инструмент „Портфейлни гаранции"

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 02.06.2021 г.

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по финансов инструмент „Портфейлни гаранции"

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 21.05.2021 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2020 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПИМСП 2014-2020 за 2020 г.

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП2014-2020 от 07.04.2021 г.


Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схемаза подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“;


Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП на конкретен бенефициент BG16RFOP002-4.002 „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“;


Изменен План за оценка на Оперативна програма „Иновации иконкурентоспособност“ 2014 – 2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020;


Протокол от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 05.02.2021 г.

Изменена ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемиятаCOVID-19“

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“

Протокол 1 от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 23.12.2020 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

Протокол 1 от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 11.12.2020 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“;

Протокол 1 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 25.11.2020 г.


Променени Методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ);

Променени Методология и критерии за подбор на операции по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“;

Протокол 1 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 05.10.2020 г.

Протокол 1 от писмената процедура.
Протокол 2 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 11.08.2020 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“;

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА "Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството“;

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по финансов инструмент „Фонд/ове за промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране за устойчиво развитие“;

Изменени Методология и критерии за подбор на операции по финансов инструмент „Фонд/ове за рисков капитал“;

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПИК;

Протокол 1 от писмената процедура.

Протокол 2 от писмената процедура.

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 24.06.2020 г.

Протокол 1 от писмената процедура.

Протокол 2 от писмената процедура.

Методология и критерии за подбор на операции по инструмент "Портфейлни гаранции" в рамките на Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на малките и средни предприятия"

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия“, Инвестиционен приоритет2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПИК

Годишeн доклад за изпълнението на ОПИК за 2019 г.

Годишeн доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2019 г.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 30.04.2020 г.

Променена Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Стимулиране внедряването на иновациите от съществуващи предприятия“;

Протокол от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 от 24.04.2020 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Протокол 1 от писмената процедура;

Протокол 2 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 13.02.2020 г.;

Методология и критерии за подбор на операции по финансов инструмент „Финансиране със споделяне на риска“;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП: „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка България – Сърбия“;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“; 

Протокол 1 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 29.03.2019 г.;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“;

Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2019 г.;

Протокол 1 от писмената процедура;

Протокол 2 от писмената процедура.

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 12.10.2018 г.

План за оценка на ОПИК 2014-2020 г.;

Методология и критерии за подбор на операции по процедура "Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция-България“;

Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2018 г.

Протокол 1 от писмената процедура;

Протокол 2 от писмената процедура.


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 13.11.2017 г.

Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2018 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартиране на строителството на междусистемна газова връзка България-Сърбия“

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 01.11.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.09.2017 г.

Методологията и критериите за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на БФП „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма

Методологията и критериите за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на БФП „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на АУЕР

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 21.07.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Протокол по писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 15.06.2017 г.

Годишeн доклад за изпълнението на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 за 2016 г.

Протокол от писмената процедура“


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 9.03.2017 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“

Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“

Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура

 


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 18.01.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. на ОПИК 2014–2020 г.

Протокол от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 12.12.2016 г.

Методология и критерии за подбор на операции по процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

Окончателен доклад за изпълнението на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Протокол 1 от писмената процедура

Протокол 2 от писмената процедура


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.08.2016 г.

Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 г.

Протокол от писмената процедура 25.08.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 31.05.2016 г.

Протокол от писмената процедура 31.05.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.04.2016 г.

Протокол от писмената процедура 25.04.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 25.03.2016 г.

Протокол от писмената процедура 25.03.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 26.02.2016 г.

План за оценка на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Протокол от писмената процедура 26.02.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 27.01.2016 г.

Протокол от писмената процедура 27.01.2016


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и ОПИМСП 2014-2020 г. от 11.12.2015 г.

Протокол от писмената процедура 11.12.2015


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 19.02.2015 г.

Протокол от писмената процедура 19.02.2015


Писмена процедура на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. от 27.01.2015 г.

Протокол от писмената процедура 27.01.2015