Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Ръководство за изпълнение на ДБФП по ОПИК 2014-2020

Със Заповед  РД-02-16-35/07.02.2024 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП.


Със Заповед РД-16-468/17.06.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Приложения Глава 2

Приложения Глава 3

 

С промените можете да се запознаете ТУК.

 


 

Със Заповед РД-16-1627/09.10.2019 г. е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Актуализацията е извършена във връзка с прилагане на чл.26 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014),

Конкретните промените се изразяват в следното:

В глава II към т.5 “Финансово изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ” след втори абзац на нов ред се допълва текстът:

„В случаите, когато обект на финансиране с държавна помощ са научноизследователски инфраструктури и те извършват  както стопанска, така и нестопанска дейност задължително се води отделна счетоводна аналитичност за финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани. В случай на държавна помощ за научноизследователски инфраструктури приходите се заприходяват по стопанска счетоводна аналитичност.

Когато научноизследователската инфраструктура получава финансиране както за стопански, така и за нестопански дейности, бенефициентът декларира дела на финансиране на съответния вид дейност, като посочва администратора, предоставил публично финансиране за нестопанските дейности. В случай че в хода на проверка от страна на Управляващия орган, бъде установено превишаване на приложимия интензитет на предоставеното финансиране за нестопански дейности, Управляващият орган уведомява другия донор за всички относими обстоятелства, обуславящи правото да изиска възстановяване на неправомерно получените средства, представляващи разликата между получените и тези, които бенефициентът има правото да получи.“


Във връзка с промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародвани в ДВ, бр. 86 от 2018 г. и считано от 01.03.2019 г. са в сила нови изисквания по отношение на основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Предвид факта, че текстът на чл. 8, ал. 3, т. 2 от ПМС 160/01.07.2016 г. прави директна референция към основанията за отстраняване, съгласно ЗОП, се налага замяна на Приложение 3.7 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) с ново Приложение 3.7 „Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.“, с което кандидатите в процедура по ПМС 160 заявяват, че не попадат в обстоятелствата, водещи до отстраняване.


Извършена е актуализация на „ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020)“

Всички бенефициенти следва да имат предвид, че с актуализацията на инструкцията Управляващият орган премахва необходимостта от представяне, към всяка кореспонденция и отчет, на Декларацията по образец, подписана с квалифициран електронен подпис и удостоверяваща идентичността на прикачените в системата документи със съхраняваните оригинали от бенефициентите. Независимо от премахването на това изискване отговорността на бенефициентите остава уредена, както с „Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН“, приета с Постановление № 243 от 20 септември 2016 г., така и с представените от всеки бенефициент заявления за достъп до ИСУН.

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 5 от 20.02.2018

 


Със Заповед РД-16-199/20.02.2018 г. е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Актуализацията е извършена във връзка с въведени нови функционалности в ИСУН 2020, както и с цел внасяне на разяснения.

Конкретните промените се изразяват в следното:

 1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, Част първа, в т. 4 „Проверки на място“:
  1.  текстът в поле „ВАЖНО!“ се допълва, като в първи абзац след трето изречение се добавя следния текст:

„УО извършва и задължителна проверка на място непосредствено след сключването на договорите за безвъзмездна финансова помощ на всички проекти, предвиждащи дейности и разходи за СМР/строителство. В рамките на пет години (за МСП - три години) от крайното плащане към бенефициента по договорите за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, УО осъществява и последващи проверки на място (ex-post) на 100 % от приключилите проекти, с оглед спазване на изискванията на чл. 71 от Регламент (ЕО) № 1303/2013 на Съвета.“.

 1.  В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, Част втора, в т. 4.1. „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“:
  1.  в Таблица 1 към дейност „Доставка на ДМА (машини, съоръжения, оборудване)“ в колона „Документи“ текстът:

„Документацията към машината /устройството (ръководство за експлоатация/паспорт/лиценз и техническа спецификация, издадени от производителя или доставчика на оборудването)“ се заменя с

„Документацията към машината /устройството (ръководство за експлоатация/паспорт/лиценз и техническа спецификация, издадени от производителя или доставчика на оборудването) с цел удостоверяване съответствието на спецификациите и параметрите на реално доставените ДМА с офериранато от изпълнителя.“

 1.  в Таблица 1 към дейност „Доставка на софтуерни приложения и/или специализирани компютърни приложения“ в колона „Документи“ текстът:

„Лиценз/протокол/ръководство за функциониране на софтуерната система от съответния доставчик/производител (При изпълнението на проекти/дейности, свързани с въвеждането на софтуерни системи за управление на ресурсите, на работата с клиенти, на производствените ресурси или друг вид системи за управление на предприятията).“ се заменя с

„Лиценз/протокол/ръководство за функциониране на софтуерната система от съответния доставчик/производител, изискуеми с цел удостоверяване съответствието на спецификациите на реално доставените приложения с офериранато от изпълнителя.“

 1.  В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 3.2.1. „Необходими документи за осъществяване на предварителен контрол на проведена процедура „Избор с публична покана“ по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.“:
  1.  в частта „Документация от проведена процедура за избор на изпълнител“ се заличават следните изречения:

„Снимка на екран (screenshot), удостоверяваща получените оферти в ИСУН 2020;“ и „Получените оферти и всички документи, съдържащи се в тях;“

 1.  В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 3.2.2. „Срокове за осъществяване на предварителен контрол“:
  1.  текстът във второто поле „ВАЖНО!“:

„Крайният срок за подаване на офертите следва да бъде упоменат, като се предвидят не по-малко от 7 дни, считано от датата, следваща датата на публикуването на Публичната покана. Системата ИСУН 2020 автоматично генерира крайния час за подаване на оферти, който е 00:00 часа (края на деня, посочен като краен срок)“ се заменя с

„Крайният срок за подаване на офертите следва да бъде упоменат, като се предвидят не по-малко от 7 дни, считано от датата, следваща датата на публикуването на Публичната покана. В рамките на посочения срок всички заинтересовани страни подават своите оферти чрез ИСУН 2020, като системата автоматично прекратява възможността за подаване на оферти след изтичане на деня, посочен като краен срок.“

 1.  В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 4.2. „Основни правила при провеждане на процедурата“:
  1.  текстът „При провеждането на процедурите за избор на изпълнител бенефициентите задължително публикуват публичната покана (целият пакет изготвени документи) в ИСУН 2020, за целите на което следва да използват изрично публикувана инструкция на Управляващия орган относно стъпките и действията за въвеждане.“ се заменя с

„При провеждането на процедурите за избор на изпълнител бенефициентите задължително публикуват публичната покана (целият пакет изготвени документи) в ИСУН 2020. С оглед улеснение на бенефициентите Управляващият орган е публикувал на официалната си интернет страница инструкция, в която са описани и онагледени със снимки на екран стъпките и действията за въвеждане и публикуване на пакета документи в системата.“

 1.  текстът „До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по документацията за участие. Бенефициентът е длъжен да отговори до всички потенциални участници чрез ИСУН 2020, без да се посочва участникът отправил запитването, в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането, като разясненията стават неразделна част от поканата. Разясненията не следва да променят предварително обявените условия.“ се заменя с

„До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по документацията за участие. Бенефициентът публикува, чрез ИСУН 2020, разясненията в 3-дневен срок от датата на постъпването на искането, без да се посочва в отговора участникът отправил запитването, като разясненията стават неразделна част от публичната поканата. Разясненията не следва да променят предварително обявените с поканата условия.“

 1.  В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 4.3. „Процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г.“:
  1.  текстът „Крайният срок за подаване на офертите следва да бъде упоменат с точна дата (крайният час за подаване на оферти във всички случай следва да бъде 00:00 ч. на съответно определената дата, тъй като системата ИСУН 2020 автоматично определя този час за край на подаване на оферти) като се предвидят не по-малко от 7 дни, считано от датата, следваща датата на публикуването на Публичната покана при съобразяване с изискванията на чл. 2, ал. 3 от ПМС № 160/2016 г. В случай на необходимост от промяна на датата и часа на отваряне на офертите, кандидатите и УО следва да бъдат уведомени писмено.
   Обърнете внимание, че датата, определена за отваряне на офертите, задължително следва да съвпада с работен ден.“ се заменя с

„Крайният срок за подаване на офертите следва да бъде упоменат с точна дата, като се предвидят не по-малко от 7 дни, считано от датата, следваща датата на публикуването на Публичната покана при съобразяване с изискванията на чл. 2, ал. 3 от ПМС № 160/2016 г. В случай на необходимост от промяна на датата на отваряне на офертите, кандидатите и УО следва да бъдат уведомени писмено.“

 1.  Приложение 2.15. „Образец на доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“ се заменя с ново приложение 2.15. „Образец на доклад за фактическите констатации и работно задание за проверка на разходите по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Актуализирано Ръководство/20.02.2018

Приложения глава 2

Приложения глава 3

 

 


Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с:

 • предварителен одитен доклад на ОСЕС във връзка с проведен одит на операциите по ОПИК

Конкретната промяна се изразява в следното:

В т. IV.2.2) „Срок за подаване на оферти“ от Приложение 3.2. „Образец на публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ“ към Глава III „Процедури за определяне на изпълнители“ текстът „Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата“ се заменя с „Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата“.


Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с:

 • нормативно предоставена възможност, съгласно чл. 65, т.8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, всяко плащане, получено от бенефициент, произтичащо от договорна санкция в резултат на нарушение на договора между бенефициента и трета страна, не се смята за приход и не се приспада от допустимите разходи за операцията;
 • изменение на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), по силата на което отпада задължението на бенефициентите, в случаите в които не провеждат процедура „избор с публична покана“, да публикуват съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020,

както и с цел спазване на принципа за добро финансово управление.

Конкретните промените се изразяват в следното:

 1. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнители“, в т. 2 „Видове процедури за определяне на изпълнител“:

1.1.1. текстът на подт. 2 в раздел „Размер на безвъзмездната финансова помощ по-голям от 50%“ се заменя.

1.1.2. текстът на подт. 1 в раздел „Размер на безвъзмездната финансова помощ по-малък или равен на 50%“ се заменя.

1.1.3. В „Таблица 1 Прагове и процедури“ текстът „Съобщение за събиране на ценови предложения“ се заменя с „Поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените“.

 1. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 3.3.2 „Необходими документи за извършване на последващ контрол на избран изпълнител по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС160/01.07.2016 г.“ се заменя с нова точка 3.3.2.
 2. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, т. 5 „Избор на изпълнител по реда на чл. 2, ал. 7 от ПМС160/01.07.2016 г.“ се заменя с нова точка 5 „Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, каталози, разпечатки от официални интернет страници или комбинация от посочените“
 3. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, част втора, в т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1, към частта „Документи“ на реда „Осигуряване на необходимия квалифициран персонал и персонал отговорен за икономическите дейности“ се добавя изискуемо доказателство за изпълнение на съответна дейност по назначаване на екипи по проектите.

 

 1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, част втора, след последния абзац на т. 5 „Потвърждаване на разходите от бенефициентите“ се добавя поле „ВАЖНО“ със съответен указващ текст.

 

 1. Приложение 2.14 „Декларация за допустимите разходи“ към Глава „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“ се заменя с ново Приложение 2.14 „Декларация за допустимите разходи“ (във формат word).

 

За всички случаи, при които бенефициентите са приложили изискванията на отменения чл. 2, ал. 7 на ПМС № 160 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), следва да се съобразят съответните изисквания, посочени по отношение на публикуването на съобщение за набиране на ценови предложения в предходно публикуваната версия на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ (одобрено със заповед на Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020).

Актуализирано Ръководство/24.08.2017

Приложения глава 2

Приложения глава 3

 


Със Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с необходимост от тълкуване на изискванията на чл. 50, ал. 4 от „Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ и на чл. 2, ал. 7 от „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по отношение на сключването на договори за наем.

Конкретните промените се изразяват в следното:

 1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, към т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1 се добавя нов ред „Наем на помещения“ със съответни уточняващи текстове към него;
 2. В Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, в т. 3 „Осъществяване на контрол от страна на УО на провежданите от бенефициентите процедури за избор на изпълнител“ се добавя нова подточка 3.3.3. „Необходими документи за извършване на последващ контрол на сключен договор за наем на недвижим имот“.

 

Актуализирано Ръководство/01.06.2017

Приложения глава 2

Приложения глава 3


Актуализирана Инструкция за бенефициентите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСOБНОСТ“ 2014-2020 ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН 2020)" .

 

Инструкция, Версия 4/19.05.2017


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализирано Ръководство

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Декларация ИСУН 2020


Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 3

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020, версия 2

Инструкция за отчитането на ДБФП в ИСУН 2020


Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Със Заповед № РД-16-1020/17.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 189/28.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.), както и във връзка с писмо изх. № 94-М-62/10.03.2016 г. на Главния директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на ОПИК.

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3

Със Заповед № РД-16-682/21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр. 52 от 08 Юли 2016 г.).

ВАЖНО! Следва да се има изрично предвид, че по отношение на всички процедури за определяне на изпълнители, които вече са обявени и се провеждат в съответствие с реда и условията на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., се прилагат изискванията на Ръководство за изпълнение на договори, одобрено със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК (актуализирано със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. и изменено със заповеди № № РД-16-200/10.03.2016 г. и РД-16-408/05.05.2016 г.).

Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Приложения глава 2

Приложения глава 3


Със Заповед № РД-16-408/05.05.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е изменено приложение 3.7 Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

- Изменено Приложение 3.7 - Декларация по чл.53, ал.2 от ЗУСЕСИФ


Със Заповед № РД-16-200/10.03.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 са изменени част от приложенията към глава III „Процедури за определяне на изпълнител“ от Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, както следва:

-  Приложение 3.2 Публична покана

-  Приложение 3.4 Оферта

-  Приложение 3.6 Примерна методика за оценка

-  Приложение 3.7 Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

-  Приложение 3.11 Решение за прекратяване


Със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
 
Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизане в сила на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).
 
Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
 
Приложения Глава 2

Приложения Глава 3


Със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на Министъра на икономиката и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е одобрено Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.