Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел "Законосъобразност на процедури и процесуално представителство"

Началник на отдел - Розалия Иванова

02 80 75 360

r.ivanova@mig.government.bg

 

Функции на oтдел "Законосъобразност на процедури и процесуално представителство" 

Осъществява процесуално представителство по дела, по които страна е ръководителя на УО на програмите и на Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

Извършва проверка по предварителен и/или текущ и/или последващ контрол  за законосъобразност на процедурите за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти по програмите, съгласно действащото законодателство;

Извършва цялостен последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки, проведени от бенефициенти по програмите, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.