Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Подбор на проекти“

Сектор „Подбор на проекти“

и.д. началник на сектор - Тони Шопов

02 8075 345

t.shopov@mi.government.bg

 

функциите на сектор „Подбор на проекти“

 

Организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани със сформирането на комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, постъпили по процедури на БФП;

Въвежда и актуализира информацията, свързана с процеса по оценки на проекти, сключване на договорите с одобрените за финансиране на кандидати ИСУН 2020;

Координира дейности, свързани с провеждане на екологична, предварителна, текуща и последваща оценки на оперативната/те програма/и;

Гарантира спазването за правилата за публичност и прозрачност на БФП по оперативна/и програма/и;

Съхранява документи, свързани с работата на сектора до предаването им в определените архивохранилища;

Оперира с ИСУН и ИСУН 2020 и системата за управление на структурните фондове SFC;

Участва в изготвянето на анализи, доклади, отчети, справки и др., свързани дейността на главната дирекция;

Съдейства на одитиращи и проверяващи органи.