Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Техническа помощ“

Сектор „Техническа помощ“

началник на сектор - Станислав Дилковски

02 9329 210

s.dilkovski@mi.government.bg

 

функциите на сектор сектор „Техническа помощ“

Изпълнява дейности по информация, комуникация и публичност на оперативните програми, в това число:

разработва и изпълнява годишните комуникационни планове за популяризиране на ОПИК;

координира дейностите по подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали за ОПИК, ОПИМСП и Европейския фонд за регионално развитие;

организира и провежда информационни кампании за популяризиране изпълнението на оперативните програми;

информира потенциалните бенефициенти на програмите за предлаганите от тях финансови възможности;

информира широката общественост и популяризира ролята на ЕС, за финансовите възможности, предоставени от ЕФРР по оперативните програми;

публикува и разпространява информация относно правилата и критериите при поканите за набиране на проектни предложения, одобрените проекти и съблюдава изискванията за визуализация на дейностите, съфинанисирани от ЕС;

актуализира и поддържа интернет страниците на оперативните програми;

разпространява информация за реализирани успешни проекти и създадени добри практики в процеса на изпълнението на програмите;

организира и координира кампании за разясняване и популяризиране на възможностите за кандидатстване по процедурите за предоставяне на БФП по програмите, както и в кампании за обучение на потенциални бенефициенти;

осъществява комуникацията с медиите и обществеността относно изпълнението на програмите;

координира извършването на анализ на нуждите от обучение, изготвянето на планове за обучение и подпомага изпълнението на обучителни програми, съгласно регламентите на ЕС;

Организира, координира и подпомага отделите при дейностите по подготовката на документацията, подлежаща на съхранение в специално наети архивохранилища;

Координира и участва в подготовката на проекти по „Техническа помощ“ на ОПИК и действа като екип за управлението им;