Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"ФАТ” ЕООД, „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия"

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична линия за изработка на инструментална екипировка за производство на санитарни изделия от композитни материали ”, представена за публикуване от „ФАТ” ЕООД, бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0352-C01.