Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Главна дирекция

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Контакти:

 

Илияна Илиева - Главен директор и Ръководител на УО

тел: 02 9329 220

i.ilieva@mi.government.bg

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ е създадена на 1 май 2012 г. в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 80 от 23 април 2012 г., за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката. Главната дирекция е Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) за програмния период 2014 – 2020, и е в състава на специализираната администрация на министерството.

Основна цел:  

1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на кохезионната политика на Общността;

2. изпълнява функциите на Управляващ орган (УО) на ОПИК и ОПИМСП, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите;

3. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Структура на главната дирекция

Общата численост на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", утвърдена с нормативен акт е 222 щатни бройки и се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник-главни директори.

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е структурирана в пет отдела, към единия от които има обособени регионални звена/сектори в областни градове на страната.