Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Първо (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Първо (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

На 10 декември 2014 г., в София Хотел Балкан, гр. София, се проведе Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

Управляващият орган на ОПИК докладва напредъка в подготовката на оперативната програма и получените на 5 декември 2014 г. коментари на Европейската комисия по ОПИК.  След отразяване на коментарите, предстои повторно официално изпращане на ОПИК в ЕК чрез системата SFC. Одобрение на ОПИК се очаква през първото тримесечие на 2015 г., след което предстои стартиране на първите процедури по програмата. В презентацията си Управляващият орган представи постигнатите успехи и научени уроци, изводи и препоръки от изпълнението на програмата през програмен период 2007-2013.

Представена беше Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г.  с процедурите, които се планира да бъдат обявени през следващата година: процедура „Подобряване на производствения капацитет на  МСП“, процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“ и процедура „Енергийна ефективност в МСП“. Бяха обсъдени бюджета, интензитета на помощта, минималният и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за всяка от процедурите. След направеното обсъждане и постигнато съгласие за промяна на някои от параметрите на заложените процедури, Комитетът одобри предложената Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за 2015 г. 

Бяха обсъдени и приети и Вътрешни правила и Кодекс на поведение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г.