Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“

Началник на отдел – Иглика Панайотова

02 93 29 203

i.panayotova@mig.government.bg

 

Функции на отдел „Управление на риска, контрол и сигурност “

Осъществява правна помощ и дава правни съвети на Ръководителя на Управляващия орган;

Съгласува и дава предложения за промени в законодателството във връзка с управлението и изпълнението на програмите;

Извършва контрол за законосъобразност на официалните документи, издадени от Управляващия орган по изпълнението на програмите;

Осъществява проверка преди сключване на договори с кандидати и оференти по оперативните програми, включително в Централната база данни за отстраняванията съгласно прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) No 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г.;

Осигурява и поддържа системи и процедури за превенция, регистриране и докладване на сигнали за нередности/нередности и опити за измами при управлението и изпълнението на програмите и по Програма ФАР;

Администрира сигнали за нередност и въвежда информация за всички постъпили сигнали за нередност и нередности в ИСУН 2020, като отговаря за тяхното докладване пред АФКОС-МВР, включително чрез Irregularity Management System (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

Създава и поддържа система от вътрешни правила за идентифициране, докладване и решаване на въпроси, свързани с възникнали нередности при разходване на средствата от ЕСИФ;

Оказва правна помощ на ръководителя на Управляващия орган при контрола и наблюдението на случаи на съмнение за измами;

Отговоря на жалби и възражения, подадени от кандидати  за предоставяне на БФП и поддържа регистър на подадените жалби и възражения;

Поддържа риск-регистъра на УО;

Организира работата по оценка на риска  и координира процеса по управление на риска на институционално ниво в ГД ЕФК;

Разработва и прилага система за управление на риска и прилага правилата и процедурите по управление на риска;

Осъществява дейности свързани със защита на чувствителната  информация постъпила в главната дирекция;

Съдейства на одитиращи и проверяващи органи;

Подпомага информационната сигурност с цел осигуряване на непрекъснатост на работните процеси и минимизиране на рисковете в главната дирекция.