Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Финансово управление и верификация на разходите“

Началник на сектор - Людмила Иванова

02 9329 246

l.ivanova@mi.government.bg

 

Контролира и координира осъществяването на финансова верификация на бенефициентите по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Осъществява контрол и извършва първа и втора проверка на съответствието между планирани и реално извършени разходи, свързани с изпълнението на сключените договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Извършва административни проверки за потвърждаване, че разходите декларирани от ЕИФ са действително извършени и съответстват на приложимото законодателство, на ОПИМСП и на условията за подпомагане на операцията;

Осъществява дейности, свързани със събиране, обработване, проверка и актуализация на финансови данни;

Прави текущи проверки и проверки на място при необходимост за финансовото изпълнение на договорите по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Контролира, проверява и потвърждава разходи за авансови, междинни и окончателни плащания на бенефициенти по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Разглежда и се произнася по постъпили от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които включват изменения на финансовите параметри на договора;

Изготвя Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи за целите на сертификацията на разходите по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Участва в кампании за разясняване на изпълнението на проектите по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК и ОПИМСП;

Участва в изготвянето на годишните и окончателни доклади по ОПРКБИ, ОПИК и ОПИМСП;

Участва в изготвянето на годишния доклад за държавните помощи;