Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Национално законодателство

ПМС № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

ПМС №189 от 28.07.2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.


ПМС №160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на БФП от Европейските структурни и инвестиционни фондове.         


ПМС №162 ОТ 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.

Наредба №Н-3 от 08.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за Европейско териториално сътрудничество. 

ПМС №173 от 13.07.2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередностите по Европейските структурни и инвестиционни фондове

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) от 07.06.2016 г. 

Решение на Министерски съвет (РМС) №792/07.12.2013 г. за определяне на органи, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на европейския съюз през периода 2014-2020 г.

ПМС №79 от 10.04.2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските  структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020. 

ПМС №352 от 03.11.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“. 


ПМС №5 от 16.01.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г.).


ПМС №107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на БФП по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

ПМС №119 от 20.05.2014 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по оперативните програми съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за финансовата рамка 2014-2020 г.


ПМС №118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от бенефициенти на БФП от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.

ПМС №134 от 05.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори и проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“.

ПМС №179 от 10.08.2010 г. за определяне на механизма за верифициране на разходите и плащанията на БФП по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Постановление на МС (ПМС) №322 от 19.12.2008 г. за определяне на условията и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФРР, ЕСФ, Европейския фонд за морско дело и рибарство. Фонда за европейското подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на ЕС в Република България