Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Лукерия" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

„Лукерия" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0640 -C01, с предмет: " ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ":

Обособена позиция 1 - Доставка на машини за пишмание и сарай халва;

Обособена позиция 2 - Доставка на принтер и целофанираща машина;

Обособена позиция 3 - Доставка на машина за производство на халва;

Обособена позиция 4 - Доставка на сушилня за суджук”

 

Краен срок за подаване на оферти - 08.07.2016 г., 16.30 ч.