Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване с 3 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент „СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД, по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0997-C01, с предмет: "Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване с 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Mас-спектрометър с индуктивно свързана плазма системаICP/MS - 1 бр;

Обособена позиция 2: Течен хроматограф - система HPLC/DAD - 1 бр;

Обособена позиция 3: Газ хроматограф с MS детектор - GC/MS - 1 бр."


Срок за подаване на оферти 17.06.2016г. 16.00 ч.