Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ТЕЛЕПОИНТ ООД, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по обособени позиции“

ТЕЛЕПОИНТ ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1282-C01, документация за провеждане на процедура "избор с публична покана”, с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за дейта център по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - Сървърна система за изчислителни процеси - 1 бр.;

Обособена позиция 2 - Сървърна система за съхранение на данни - 1 бр.;

Обособена позиция 3 - UPS система - 2 бр.;

Обособена позиция 4 - Дизелов генератор - 2 бр.;

Обособена позиция 5 - Изправителна система - 2 бр.;

Обособена позиция 6 - Система за охлаждане - 1 бр.;

Обособена позиция 7 - Система за ранна сигнализация и автоматично пожарогасене - 1 бр.

 

Определен е 10-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 24.06.2016 г.