Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Тракия кабел" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител, с предмет: "Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по 4 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на бенефициент "Тракия кабел" ООД, по  ДБФП BG16RFOP002-2.001-1332-C01, с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следните дълготрайни материални и нематериални активи:

Обособена позиция 1: Модулна сървърна система
Обособена позиция 2: Дисков масив
Обособена позиция 3: Софтуер за мултимедиен сървър
Обособена позиция 4: Дизелов агрегат 24 kW

Срок за подаване на оферти 04.07.2016 г., 17,00 ч.