Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Валинор" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по 5 обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0467-C01, "Валинор" ООД с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Машини с ЦПУ за производство на мебели

Обособена позиция 2: Оборудване за обработка на детайли

Обособена позиция 3: Шевни машини за мебелно производство

Обособена позиция 4: Автоматична бродираща прошиваща машина с ЦПУ и софтуер за моделиране на бродерии и прошивки

Обособена позиция 5: Високоефективна компресорна система предназначена за тапицерско оборудване”


Срок за подаване на оферти /деветдневен/: до 06.07.2016 г.