Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ЗАВН - ДОБРИЧ АД, документи за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана с предмет: „Закупуване на 4 броя дълготрайни материални активи"

Документи за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана по смисъла на ПМС 118/2014 г. и ЗУСЕСИФ за избор на изпълнител на ЗАВН - ДОБРИЧ АД, бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0932-C01, с предмет „Закупуване на 4 броя дълготрайни материални активи - Абкант преса със CNC (ЦПУ) управление по пет оси, Хидравлична машина за рязане на ъгли, Щанца с цифрово програмно управление и Хоризонтална хидравлична преса”

 

Крайна дата: 16.06.2016 г., 17.00 ч.