Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

48% ОТ ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА СА С ПРЕДВИДЕНО МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН НА ПЛАНИРАНЕ

„48% от одобрените проекти за подкрепа за внедряване на иновации в предприятията са с предвидено място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране“. Това отбеляза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция „Европeйски фондове за конкурентоспособност“ /ГД ЕФК/, по време на официалното връчване на сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

От общо 532 подадени проектни предложения по процедурата са одобрени за финансиране 119 кандидати разпределени по категории както следва: микро предприятия – 27 бр., малки предприятия – 16 бр., средни предприятия – 36 бр. и големи предприятия – 40 бр.

Директорът на ГД ЕФК подчерта, че за пръв път проектите се приоритизират съобразно направленията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като най-много са проектите, които попадат в тематична област мехатроника и чисти технологии – 51 бр., нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – 31 бр., индустрия за здравословен живот и биотехнологии – 22 бр. и ИКТ и информатика – 21 бр. одобрени проектни предложения.

Г-жа Пенева обърна внимание още, че за пръв път по тази процедура са одобрени 40 големи предприятия. В тази връзка тя отбеляза, че е отворена и процедура за Енергийна ефективност в големи предприятия, по която фирмите могат да започват да подготвят своите проектни предложения.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ възлиза на 97 791 500,00 лв. Основната й цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.