Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ГД ЕФК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

На 22.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

Пълният пакет документи - Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, е публикуван в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Допълнителна информация относно процедура „Технологична модернизация“ са публикувани на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа  https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/