Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България

Подписа се договор за Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България

 

На 21.12.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 /ОПИК/ и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД се подписа Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“. Общата стойност на проекта е в размер на 559.2 млн. лв., като отпуснатите безвъзмездни средства по ОПИК са в размер на 76.2 млн. лв.

Подписването на договора стана възможно в резултат от Решение на Министерския съвет от 19 декември 2018 г., с което правителството даде съгласието си Управляващият орган на ОПИК да подпише договор за изпълнението на проекта. С реализацията му ще се осигури изграждането на инфраструктура за пренос на природен газ от Южния газов коридор и ще се обезпечи сигурността на доставките на газ за България чрез повишаване на транзитния капацитет към страните от Югоизточна Европа. По този начин ще се осигури диверсификация на внасяния газ чрез допълнителни източници за доставка от Каспийския регион, Близкия изток и Източното Средиземноморие.

Проектът за изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България е определен като проект от общ  интерес и е включен като проект от съществено значение в Списъка с приоритетни проекти на Инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Чрез него се изпълняват и основните стратегически приоритети на българската енергийна политика - гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите.