Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Подписани са договорите за предоставяне на БФП от втора и трета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 749 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-1001 до № BG16RFOP002-2.073-3000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По отношение на сключените административни договори с одобрените за финансиране кандидати от втора оценителна сесия по процедурата започна изплащането на безвъзмездната финансова помощ.

Одобрени за финансиране са и нови 575 броя проектни предложения от шеста оценителна сесия, включваща проекти с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездна финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по шеста оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4  830 383,32 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в шеста оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.