Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОКАНА за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Рзвитие на клъстери в България“ на ОПИК  на 27 ноември 2017 г. в гр. София

ПОКАНА

за участие в обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК  на 27 ноември 2017 г. в гр. София ще се проведе еднодневно обучение на бенефициенти. Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договор за безвъзмездна помощ по тази процедура. За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на  e-поща: org@dicon-bg.com

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!