Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ” ПО ОПИК

В Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ се проведе обучение относно възможностите за финансиране на проекти по процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации”, попадаща в приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ (ПО 1)  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Повече от 40 представители на фирми и организации взеха участие в събитието и научиха повече за процедурата, която се очаква да бъде официално отворена за кандидатстване.

Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката, запозна участниците със структурата и целите на оперативната програма. Той подчерта, че подкрепа чрез безвъзмездната помощ по тази ос ще се предоставя за инвестиции, попадащи изключително в областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Специално внимание бе обърнато на основните подобрения спрямо предходните две процедури в рамките на ПО 1. Г-н Маринов направи подробен преглед на критериите за подбор на операции. Разяснявайки условията, на които трябва да отговарят допустимите кандидати и партньори, той подчерта, че за да се насърчи сътрудничеството между наука и бизнес, в рамките на тази процедура е допустимо и партньорство с научна организация. Изброени бяха и промените в условията, направени вследствие на получени коментари от членовете на Комитетa за наблюдение.

Общият бюджет на процедурата е 35 млн. евро, като близо 30 млн. от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие.