Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ С ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“ В РАМКИТЕ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

 

В стремежа си да разработи възможно най-близка до нуждите на бизнеса и научно-изследователските организации процедура, Управляващият орган (УО) инициира тематични срещи с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ в рамките на ПО 1 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Настоящата инициатива на УО се явява последната стъпка в програмирането на процедурата след провеждането на множество регионални срещи с бизнес организации и научните среди като част от дейностите по широкото популяризиране на процедурата.

Тематичните срещи не ангажират участващите организации от страната на потенциалния кандидат и екипа на УО в бъдещата им работа.

За участие в тематичните срещи е необходимо да бъде попълнено приложеното Заявление за среща, след което заявилите интерес организации ще бъдат поканени в пряк диалог с екипа на УО да изложат и аргументират вижданията си за процедурата, така че тя да се доближи максимално до техните нужди и в същото време да запази основното си предназначение. Екипът на УО се ангажира да разгледа внимателно всички постъпили предложения и коментари в рамките на проведените тематични срещи, но отразяването им в крайния вариант на пакета с документи по процедурата остава изцяло в правомощията на УО.

В зависимост от заявения интерес от потенциални кандидати, които са изпратили попълнено заявление на електронна поща ric@mi.government.bg, ще бъдат насрочени тематични срещи с участието на експерти на УО и представители на всички организации, идентифицирани като част от потенциалния кандидат – Регионален иновационен център (РИЦ). След определяне на ден и час за срещата с потенциалните кандидати, на същите ще бъда изпратен кратък въпросник с насочващи въпроси за предстоящата тематична среща.

Срокът за изпращане на заявките до УО е 8 март 2019 година. При набиране на достатъчен брой заявления УО ще се свърже с проявилите интерес за насрочване на срещи.

С прилагания подход УО се стреми да постигне максимална публичност и отчитане на мнението на всички заинтересовани страни, тъй като изграждането на устойчиви и ефективно функциониращи РИЦ е от ключово значение за провеждане на иновационните политики в България и в следващия програмен период 2021-2027 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УО

Концепция за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за подкрепа на Регионални иновационни центрове (РИЦ)