Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Указания на УО на ОПИК относно изпълнение на задължения на бенефициентите със сключени договори по ОПИК за организиране на информационни събития

Указания на УО на ОПИК относно изпълнение на задължения на бенефициентите със сключени договори по ОПИК за организиране на информационни събития в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020., в периода на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка

Във връзка със задължението на бенефициенти със сключени договори по ОПИК, за които общият размер на публичната подкрепа е над 500 000,00 евро (977 915,00 лева) да организират минимум две публични събития (пресконференция и/или информационен ден), както и на бенефициентите по процедура 3.004  „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, в която задължителна дейност, съгласно Условията за кандидатстване е „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси, работни срещи, представяне в медиите“, УО на ОПИК дава следните указания и препоръки относно изпълнението на горепосочените дейности:

С оглед успешното изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в ситуацията на извънредно положение на територията на Р. България, както и последвалата обявена на 14.05.2020 г. с Решение № 325 на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, за периода на извънредното положение до 14.06.2020 г. като допустими при организиране на публични събития от бенефициентите ще бъдат признати дейностите, които са проведени дистанционно чрез подходящи форми на неприсъствена, електронна комуникация, като видеоконферентни връзки, виртуални публични мероприятия, излъчване на живо онлайн (лайвстрийм) и други, съобразно утвърдения план за изпълнение на дейностите. Дейностите следва да бъдат изпълнени в рамките на предвидените средства за реализирането им, като се осигури адекватна одитна следа чрез записи от (видео-) конферентни и лайвстрийм събития и доказателства за регистрираните в събитието участници и други подходящи начини.

Обръщаме внимание, че дейностите, предвидени по организирането и провеждането на гореизброените примерни мероприятия трябва да останат непроменени спрямо изискванията на програмата за публичност и информация и да бъдат в пълно съответствие с изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 г.