Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им от частично приключила преоценка от 20 до 28 оценителни сесии

Включени са проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-19001 до № BG16RFOP002-2.073-27623 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

1.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 20-та оценителна сесия;

2.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 21-ва оценителна сесия;

3.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 22-ра оценителна сесия;

4.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 23-та оценителна сесия;

5.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 24-та оценителна сесия;

6.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 25-та оценителна сесия;

7.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия;

8.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 27-ма оценителна сесия;

9.            Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 28-ма оценителна сесия.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.