Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


АКТУАЛИЗИРАНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ В ИСУН 2020 ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19.


ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изпълнението на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, бенефициентът има задължение да осигурите информиране и публичност за изпълнявания проект.

По време на изпълнението на проекта бенефициентът информира обществеността за получената от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 подкрепа, като:

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставянето на плакат с информация за проекта за задължително изискване, като при наличие на интернет страница следва да се включи и на нея информация за изпълнение на проекта съгласно горепосоченото.

Предвид горепосоченото и с цел улеснение на бенефициентите УО, представя разработени 3 примерни варианта на плакат с информация за проекта, от които може да се избере един:

Вариант 1. Плакат съгласно посоченото в РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ - Приложение 1.4;

 

Вариант 2.Плакат съгласно посоченото в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. – съдържащ задължителни минимални изисквания за съдържание и визуализация;

 

Вариант 3. Плакат в съответствие с изисквания за съдържание и визуализация с добавен реквизит - Номер на АДПБФП.


 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях)


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА


НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

 

В резултат на извършената до момента по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ оценка е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени на основание, че след изпращане по установения ред на искания за отстраняване на нередовности кандидатите не са представили в рамките на предоставения им срок допълнително изисканите им документи или са ги представили, но отново не са съгласно изискванията. Същевременно с третото изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (2020/C 218/03), което е в сила от 29 юни 2020 г., се дава възможност да се предоставя помощ на микро или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.

В тази връзка и поради огромния обществен интерес към процедурата, както и с оглед на необходимостта за осигуряване на така необходимите средства за ликвидност на микро- и малките предприятия, засегнати от разпространението на пандемията COVID-19 Управляващият орган на ОПИК предприе необходимите действия за изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С изменението се предвижда да отпадне изискването по процедурата да не могат да получават финансиране предприятията, които са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., както и ще бъде предвидена възможност за повторното изискване на документи от страна на кандидатите по процедурата с оглед отстраняване на констатирани нередовности.

Допълнително с цел осигуряване на необходимите средства за финансиране на всички постъпили по процедурата проектни предложения, които ще отговорят на Условията за кандидатстване по процедурата е инициирана писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП с цел увеличаване на бюджета по процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева.  Допълнителните 52 млн. лева са осигурени от бюджета на ОПИК по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

Непосредствено след изменението на Условия за кандидатстване по процедурата Управляващият орган на ОПИК ще стартира в максимално кратки срокове, още през месец октомври, процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на Условията за кандидатстване. Уведомленията за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, като за целта кандидатите следва да проверяват регулярно профилите си в ИСУН 2020, чрез които са подали проектните си предложения.


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВИ 1 058 БРОЯ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧТИ 8, 4 МЛН. ЛЕВА ПО 20-та, 21–ва, 22-ра, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните осем оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК:

- двадесета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 2 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 13 980,00 лева;

- двадесет и първа сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 13 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 95 205,48 лева;

- двадесет и втора сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 включително, по която се допълнително предлагат за одобрение 35 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 288 821,15 лева;

- двадесет и четвърта сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 12 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 93 412,79 лева;

- двадесет и пета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 5 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 39 893,76 лева;

- двадесет и шеста сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 включително, по която допълнително се предлагат за одобрение 2 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 13 664,00 лева.

- двадесет и седма сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 включително, по която се предлагат за одобрение 611 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 4 834 469,52 лева.

- двадесет и осма сесия, включваща проекти с номера BG16RFOP002-2.073-11647, BG16RFOP002-2.073-22259 и от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 включително, по която се предлагат за одобрение 378 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 3 009 592,83 лева.

 

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените осем оценителни сесии е 1 058 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 8 389 039,53 лева, както следва:

 

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в оценителните сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

 

До момента по процедурата са изплатени средства по 15 523 броя договори до 19 оценителна сесия включително на обща стойност 128 026 933,73 лв.

Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо двадесет и осем оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 172 847 133,74 млн. лева;


УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПИК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОВИ 1973 БРОЯ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 15,5 МЛН. ЛЕВА ПО 20-та, 22-ра, 23-та и 26-та ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните четири оценителни сесии по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК:

- двадесета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 включително, по която се предлагат за одобрение 685 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 434 965.53 лева;

- двадесет и втора сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 включително, по която се предлагат за одобрение 650 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 052 562,69 лева;

- двадесет и трета сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 включително вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 10 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 93 958.00 лева;

- двадесет и шеста сесия, включваща проекти с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 включително, по която се предлагат за одобрение 628 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 4 925 316,84 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените четири оценителни сесии е 1973 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 15 506 803.06 лева, както следва:

 

 

 

 

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в 20-та, 22-ра, 23-та и 26-та оценителни сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

 

 


НОВИ 2701 БРОЯ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 21,4 МЛН. ЛЕВА СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО 19-та, 21-ва, 23-та, 24-та и 25-та ОЦЕНИТЕЛНИ СЕСИИ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ ПО ОПИК 2014-2020

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните пет оценителни сесии:

- деветнадесета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-18001 до BG16RFOP002-2.073-19000 вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 81 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 657 178,97 лева;

- двадесет и първа сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 вкл., по която се предлагат за одобрение 672 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 409 234,49 лева;

- двадесет и трета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 687 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 5 490 861,19 лева;

- двадесет и четвърта сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 636 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 5 025 487,83 лева и

- двадесет и пета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 625 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 4 829 922,87 лева,

по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените пет оценителни сесии е 2701 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 21 412 685,35 лева, както следва:

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в 19-та, 21-ва, 23-та, 24-та и 25-та оценителни сесии на процедурата, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.

 


ПОДПИСАНИ СА НОВИ 1 589 БРОЯ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПЕТНАДЕСЕТА И ШЕСТНАДЕСЕТА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ НА ОПИК

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) подписа нови 1 589 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати по петнадесета и шестнадесета оценителна сесия, включващи проектни предложения с регистрационни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-16000 вкл.

Допълнително е приключена и оценката по петнадесета оценителна сесия, включваща 992 броя проектни предложения с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-15000 вкл., по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК. Одобрени за финансиране са нови 19 броя проекти на обща стойност 139 672,37 лева. С тях, общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения по сесията е 839 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 754 449,09 лева.

- Допълнителен списък на финасираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 15-та оценителна сесия;

- Допълнителен списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 15-та оценителна сесия.

Също така по процедурата са одобрени допълнително за финансиране нови 34 броя проектни предложения по шестнадесета оценителна сесия с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-15001 до BG16RFOP002-2.073-16000 вкл. С тях, общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения по сесията е 750 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 110 534,37 лева.

- Допълнителен списък на финасираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 16-та оценителна сесия;

- Списък на оттеглените проектни предложения по 16-та оценителна сесия.

 


Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 1471 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии, включващи  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключи частично и оценката по шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Общата сума на одобрените за финансиране проектни предложения по двете оценителни сесии е в размер на  10 411 518, 85 лв.

 

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 16 оценителна сесия;

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 19 оценителна сесия;

 - Коригиран Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

- Коригиран Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия ;

- Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

- Допълнителен Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия ;

- Списък на оттеглените проектни предложения по 18 оценителна сесия.

 

За останалите включени в шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии проектни предложения оценката все още не е приключила. В тази връзка УО на ОПИК  ще публикува допълнителни списъци по отношение на резултата от оценката за тези проектни предложения.

 


Нови 820 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по петнадесета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по петнадесета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 6 614 776,72 лева.

Резултатите от оценката за останалите 46 проектни предложения,  включени в петнадесета оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


Наредени са плащанията по подписаните  договори за предоставяне на БФП от четиринадесета оценителна сесия по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 775 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от четиринадесета оценителна сесия, включваща  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключи  и оценката по седемнадесета и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Общата сума на одобрените за финансиране проектни предложения по двете оценителни сесии е в размер на  11 813 802.85

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 17 оценителна сесия;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 17 оценителна сесия;

- Списък на оттеглените проектни предложения по 17 оценителна сесия.

- Списък на финансирани проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия;

За останалите 47 броя включени в осемнадесета оценителна сесия проектни предложения оценката все още не е приключила. В тази връзка УО на ОПИК  ще публикува допълнителни списъци по отношение на резултата от оценката за тези проектни предложения.

 


БЛИЗО 85 МЛН. ЛВ. СА ИЗПЛАТЕНИ ПО ОПИК НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 84 825 339,31 лв. /до дванадесета оценителна сесия включително/.

До момента Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 /ОПИК/ е одобрил за финансиране 10 961 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 87,3 млн. лева. Сключени са 10 957 броя административни договора

Приключи оценката по четиринадесета оценителна сесия, включваща 991 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 775 броя, като стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 6 377 240,95 лв.

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.


772 са одобрените за финансиране проектни предложения по тринадесета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Приключи оценката по тринадесета оценителна сесия, включваща 985 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-12001 до № BG16RFOP002-2.073-13000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 772 броя, като стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 6 276 742.07 лева.

 

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.


Изплатени са средствата по сключените административни договори от девета и десета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати нови 13 855 313.44 лева по сключените административни договори от девета и десета оценителна сесия с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-10000.

С тях до момента е изплатена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 71 736 919,65 лв. по 8 591 броя сключени по процедурата договора.

Приключи и оценката по дванадесета оценителна сесия, включваща 995 проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-11001 до № BG16RFOP002-2.073-12000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Одобрените за финансиране проектни предложения от сесията са 778 броя със стойност на предоставената БФП в размер на 6 328 038.03 лева.

- С?<