Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА


Започна изплащането на безвъзмездната помощ по сключените договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Стартира процесът за изплащане на помощта по сключените административни договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която възлиза общо в размер на 7 193 675,23 лева.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по девета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансирани проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрени за финансиране 448 броя проектни предложения от публикувания списък по девета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 3 713 609,82 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в девета оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


Изплатени са нови 7 187 740.21 лева по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати безвъзмездната финансова помощ по сключените административни договори от пета оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С тях общо изплатените до момента по процедурата средства са в размер на 36 386 513.86 лева.

Приключи оценката по седма оценителна сесия, включваща 996 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Допълнително одобрени за финансиране са 302 проекта на обща стойност 2 489 091.64 лева. С тях общо одобрените за финансиране проектни предложения от сесията е 876 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 283 444.18 лева.

- Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Подписани са и административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от шеста оценителна сесия, включваща проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000.


540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по осма оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по осма оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по осма оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4 510 935,57 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в осма оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


Започна изплащането на безвъзмездната финансова помощ по сключените административни договори от четвърта оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира плащанията по 848 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от четвърта оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на обща стойност 7 062 582.68 лв.

От включените в оценка по шеста оценителна сесия 990 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени допълнително за финансиране 287 проекта.

- Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по допълнително одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по шеста оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 2 363 291.91 лева. С тях общо одобрените за финансиране проектни предложения от сесията е 862 броя със стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 193 675.23 лева.


1707 е броя на подписаните административни договори за предоставяне на БФП от четвърта и пета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 707 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от четвърта и пета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-3000 до № BG16RFOP002-2.073-5000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Одобрени за финансиране са и нови 574 броя проектни предложения от седма оценителна сесия, включваща проекти с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездна финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по седма оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4 794 352,54 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в седма оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.


Изплатени са средства по сключени административни договори от втора и трета оценителни сесии по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати средства по сключени от втора оценителна сесия 878 броя и от трета оценителна сесия 870 броя административни договори по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До момента са сключени общо 2630 бр. броя договори и са изплатени общо 22 101 650.97 лв.


УО на ОПИК публикува Ръководство за изпълнение на договори и Инструкция за отчитането им в ИСУН по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от от пандемията COVID-19.

Ръководство

Инструкция


325 броя проектни предложения са допълнително одобрени за финансиране по пета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 991 проектни предложения, включени в пета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са допълнително одобрени за финансиране 325 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000:

- Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по допълнително одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по пета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 2 740 098,54 лева.

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН за резултатите от оценката.

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.


Подписани са административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 749 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-1001 до № BG16RFOP002-2.073-3000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По отношение на сключените административни договори с одобрените за финансиране кандидати от втора оценителна сесия по процедурата започна изплащането на безвъзмездната финансова помощ.

Одобрени за финансиране са и нови 575 броя проектни предложения от шеста оценителна сесия, включваща проекти с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездна финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по шеста оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4  830 383,32 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в шеста оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани. 


Нови 540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по пета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от публикувания списък по пета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 4 475 031,67 лева.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения включени в пета оценителна сесия, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани. 

Наредени са и плащанията по останалите 75 броя сключени административни договори с одобрените за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С тях стойността на изплатената безвъзмездна финансова помощ по процедурата до момента е в размер на 7 372 978,67 лева.


Направени са първите плащания по сключените административни договори от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) нареди плащанията по 807 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По процедурата приключи и оценката за проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000 по четвърта оценителна сесия. От 988 броя включени в оценителната сесия проектни предложения са одобрени за финансиране 848 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по четвърта оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от четвърта оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 7 062 582,68  лева.


874 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по трета оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 993 проектни предложения, включени в трета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени за финансиране 874 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по трета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-2001 до № BG16RFOP002-2.073-3000:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

Списък на оттеглените проектни предложения.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от трета оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 7 303 995,58 лева.

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН за резултатите от оценката.

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува коригирани списъци от резултатите във връзка с извършената оценка по първа оценителна сесия на процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Във връзка с допусната от страна на Оценителната комисия явна техническа грешка при извършване на оценката, за проектни предложения с рег.№  BG16RFOP002-2.073-0112 и рег.№ BG16RFOP002-2.073-0915, по първа оценителна сесия, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува:

- Коригиран списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Коригиран списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

Проектните предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-0112 и BG16RFOP002-2.073-0915 са включени в списъка на финансираните проектни предложения съответно под № 103 и № 804.


Подписани са първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от първа оценителна сесия, включваща проектни предложения с номера от рег.№ BG16RFOP002-2.073-0001 до рег.№ BG16RFOP002-2.073-1000, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на следващите дни е в размер на 7 362 978.71 лева.

При огромен обществен интерес от страна на предприятията в 16:30 часа на 15.06.2020 г. изтече срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Окончателният брой на постъпилите по процедурата проектни предложения е 27 623, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на стойност 225 331 918.17 лева.

Оценката на проектните предложения по процедурата се извършва по реда на тяхното постъпване в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Управляващият орган е приключил официално оценката и са обявени резултатите от първите две оценителни сесии, по които общият брой на одобрените проектни предложения е 1 762 броя. В процес на оценка са проектни предложения с номера от рег.№ BG16RFOP002-2.073-2001 до рег.№ BG16RFOP002-2.073-5000, които са включени съответно в трета, четвърта и пета оценителни сесии.

В резултат на извършената до момента оценка на проектните предложения по процедурата се установи наличието на изключително голям брой проектни предложения, почти половината от всички  включени в рамките на всяка от оценителните сесии проекти, които са с нередовности. По отношение на тези проектни предложения се налага изпращането на допълнителни уведомления до кандидатите за тяхното отстраняване и забавя значително приключването на оценителния процес по процедурата. Всичко това налага Управляващият орган да промени подхода си по отношение на процеса по одобряването на проектните предложения и сключването на договорите с кандидатите. За целта приоритено ще се пристъпи към одобряване на проектните предложения и сключване на административните договори с кандидатите, по отношение на които в процеса на оценката не са установени нередовности. В тази връзка и за да се гарантира равното третиране на кандидатите в рамките на ОПИК са осигурени необходимите средства, с които да бъдат финансирани всички подадени по процедурата проектни предложения, които съответстват на Условията за кандидатстване и критериите за оценка.


879 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по втора оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

От 994 проектни предложения, включени във втора оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са одобрени за финансиране 879 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по втора оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-1001 до № BG16RFOP002-2.073-2000:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от втора оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 7 485 816,72 лева.

 

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН за резултатите от оценката.

 

Съгласно условията за кандидатстване по процедурата след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.

 


 

881 е броят на предложените за одобрение проектни предложения по първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

От 997 проектни предложения, включени в първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са одобрени за финансиране 881 проекта.

След проявения висок интерес при кандидатстването по обявената процедура, Управляващият орган на ОПИК веднага стартира оценката на проектните предложения по реда на тяхното  постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1 000 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по първа оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-0001 до № BG16RFOP002-2.073-1000:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ;

- Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;

- Списък на оттеглените проектни предложения.

Допълнително всеки кандидат ще получи уведомление през електронния си профил в ИСУН и УО на ОПИК ще пристъпи към подписване на административните договори.

Съгласно условията за кандидатстване след изтичане на 3 дневния срок от публикуването на списъка с одобрените за финансиране кандидати ще се пристъпи към сключване на административните договори. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави в срок от 15 работни дни от подписване на административния договор.

До момента са постъпили 26 311 бр. проектни предложения на обща стойност 214 776 058  лв.

В рамките на първа оценителна сесия са извършени следните служебни проверки:

и към други институции и ведомства.

До момента извършването на оценката по процедурата е в срок, при спазване на всички произтичащи от утвърдените Условия за кандидатстване по процедурата и установените в приложимата нормативна уредба процедури и правила. След приключване,в рамките на всяка отделна оценителна сесия,  Управляващият орган ще публикува списък на одобрените за финансиране кандидати на страницата на ОПИК и поетапно ще се пристъпи към изплащане на помоща.


Постъпилите до момента-22.05.2020г. проектни предложения по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са 24 087 броя на стойност над 197 млн. лева.

На 15.05.2020 г. официално стартира оценката на подадените по процедурата проектни предложения, по реда на тяхното  постъпване, в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Извършват се предвидените в Условията за кандидатстване по процедурата служебни проверки в Националната агенция по приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и други институции и ведомства. След получаването и обработването на информацията от служебните проверки ще се пристъпи към поетапното изпращане на уведомления до кандидатите за отстраняване на установените във връзка с подадените проектни предложения нередовности. Уведомленията ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на електронното изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.

Съгласно Условията за кандидатстване след приключване на оценката списък на одобрените за финансиране кандидати ще бъде публикуван на страницата на ОПИК поне 3 дни преди подписване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

ВАЖНО!!!

Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева.

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

По процедурата са допустими следните видове разходи:

1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

- Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

- Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

- Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

 

Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са приложени към пакета документи за кандидатстване по процедурата, а видеоразяснение може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 (две) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу или в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.