Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Заповед за изменение и консолидирана версия на изменен пакет документи по процедурата BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“


 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 


157 175 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец декември 2022 г. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

През м. декември 2022 г. са сключени 2 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в общ размер на 157 175 лв. с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г.

По процедурата са сключени общо 842 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 85 360 343.23  лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.

 


557 027,50 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец октомври 2022 г. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

4 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 557 027,50 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., през месец май и юни 2022 г.

По процедурата са сключени общо 840 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 85 203 168,23  лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на операциите.

 


84 646 140, 73 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец септември 2022 г. по процедура BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

836 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 84 646 140,73 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., през месец септември 2022 г.

В изпълнение на законовите разпоредби, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Управляващ орган по ОПИК, публикува следния „Списък на операциите“, съгласно приложимото европейско законодателство.

Общият бюджет по процедурата възлиза на 136 млн. лв. До 23 май 2022 г., когато изтече крайният срок за подаване на проектни предложения, по нея кандидатстваха общо 982 компании от преработващата промишленост за безвъзмездна помощ в размер на над 100 млн. лв.

В зависимост от нуждите си те ще получат между 25 000 лв. и 150 000 лв., като едно от условията е да имат 50% собствено участие. Със средствата ще могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да направят модерна изолация на производствените си бази. Така ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

 


УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

От общо 956 броя проектни предложения, които са обект на оценка по процедурата, предложени за финансиране са 920 броя проектни предложения с обща препоръчана от комисията сума на безвъзмездната финансова помощ в размер на 93 336 961.26 лева/ 47 722 430.51 евро.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в Условията за кандидатстване.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения ще бъде издадено мотивирано решение, с което се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и в което ще са посочени конкретните основания за отхвърляне. Решенията за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат изпращани чрез ИСУН 2020.

 


Видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 


Провеждане на информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОПИК

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

На 26.04.2022 г., от 10.00 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат он-лайн участие, след предварителна регистрация, на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=239514937165

Допълнителна информация относно процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, УО на ОПИК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата, които са достъпни на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=YyF09ivnfVQ .

 


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният - 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%.

Подкрепата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи , включени в Списъка на допустимите категории активи, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

ВАЖНО: Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 14 (четиринадесет) дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Управляващия орган (www.opic.bg) в 7-дневен срок от получаването им. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, като не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.